Dla
architekta

Nolte Küchen, to drugi co do wiel­ko­ści nie­miecki pro­du­cent mebli kuchen­nych. Ponad 60 lat doświad­cze­nia w pro­duk­cji mebli zaowo­co­wało licz­nymi mię­dzy­na­ro­do­wymi nagro­dami i cer­ty­fi­ka­tami jako­ści. Kuch­nie Nolte zdo­były uzna­nie zarówno wśród Archi­tek­tów, Pro­jek­tan­tów, jak i wśród Klien­tów indy­wi­du­al­nych.

Nolte Küchen, to kil­ka­set stron oferty kata­lo­go­wej pozwa­la­ją­cej stwo­rzyć kuch­nię szytą na miarę: z wymia­rami dosto­so­wa­nymi nie tylko do wnę­trza, ale przede wszyst­kim do użyt­kow­nika. Kuch­nie lakie­ro­wane matowe i w poły­sku, kuch­nie z fron­tami lami­no­wa­nymi i for­ni­ro­wa­nymi. Lami­naty imi­tu­jące drewno, kamień, a nawet metal.

Oferta kuchni Nolte została prze­my­ślana tak, aby każdy pro­jekt two­rzył spójną całość. Blaty, cokoły, wysłony ścienne i panele osła­nia­jące boki sza­fek są dopa­so­wane pod wzglę­dem koloru i struk­tury do róż­nych kolek­cji fron­tów. Szcze­gólna dba­łość o detale, to cecha, która wyróż­nia kuch­nie klasy pre­mium.

Stu­dio Nolte Küchen w Domo­tece od lat współ­pra­cuje z archi­tek­tami i pro­jektantami wnętrz. Dosko­nale wiemy jak wygląda pro­ces reali­za­cji mebli na zamó­wie­nie. Wiemy ile czasu, spo­tkań i pracy wymaga przy­go­to­wa­nie pro­jektu, ilu szcze­gó­łów trzeba dopil­no­wać i ile przy­sło­wio­wych poża­rów gasić w trak­cie pro­duk­cji mebli. Praca pro­jektanta i archi­tekta daje dużo satys­fak­cji, ale jest też bar­dzo wyma­ga­jąca. Wiemy, że archi­tekt nad­zo­ru­jący reali­za­cję pro­jektu prak­tycz­nie mieszka na budo­wie, a tele­fon dzwoni kil­ka­dzie­siąt razy dzien­nie.

Współ­praca z pro­fe­sjo­nal­nym stu­diem mebli kuchen­nych wiele uła­twia. Czas naj­bar­dziej inten­syw­nej współ­pracy, to przy­go­to­wa­nie pro­jektu. Jego obróbka tech­niczna w cało­ści leży już po naszej stro­nie. Nasi pro­jektanci adap­tują pro­jekt do moż­li­wo­ści i roz­wią­zań dostęp­nych w ofer­cie Nolte Küchen, a następ­nie nad­zo­rują pro­ces reali­za­cji zamó­wie­nia aż do mon­tażu włącz­nie. Po uzgod­nie­niu pro­jektu, przy­go­to­wu­jemy dokładne rysunki tech­niczne i plany insta­la­cji, na pod­sta­wie któ­rych Wasze ekipy remon­towe przy­go­to­wują pomiesz­cze­nie do mon­tażu.

Archi­tekt reali­zu­jący zamó­wie­nie kuchni na wymiar w naszym stu­dio współ­pra­cuje z tym samym pro­jektantem od początku do końca reali­za­cji. Praca z jedną osobą, to przede wszyst­kim:

  • wię­cej czasu na dopil­no­wa­nie cało­ści inwe­sty­cji,
  • brak pro­ble­mów komu­ni­ka­cyj­nych (powszech­nych przy współ­pracy z wie­lo­oso­bo­wym zespo­łem)
  • jasno okre­ślony podział obo­wiąz­ków i odpo­wie­dzial­no­ści za ich reali­za­cję.

Powie­rza­jąc reali­za­cję zamó­wie­nia mebli kuchen­nych naszej fir­mie, macie wię­cej czasu na nowe wyzwa­nia pro­jektowe.

Współ­pra­cu­ją­cym z nami archi­tektom ofe­ru­jemy szko­le­nia pro­duk­towe w naszym salo­nie, jak rów­nież w fabryce Nolte Küchen w Lӧne.

Zapraszamy do salonu Nolte w Domotece, gdzie możecie spotkać się z inwestorem i w komfortowych warunkach pracować nad projektem. Oferujemy Wam:

  • dostęp do wszystkich próbników materiałów, 
  • możliwość przetestowania na żywo różnych rozwiązań technicznych i projektowych, 
  • wsparcie techniczne naszych projektantów,
  • kawę i słodkości :)  

Chętnie omówimy szczegóły współpracy osobiście. Kontakt dla zainteresowanych: 

Grzegorz Cybulski
grzegorz.cybulski@interio24.pl
tel. +48 606 235 237

Rejestracja nowego konta

Masz już konto?
Zaloguj się lub Zresetuj hasło