REGULAMIN KONKURSU „Wygraj mini PLOPPa”

 

§ 1.Definicje i określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Konkurs" – niniejszy konkurs przeprowadzony przez Organizatora w okresie i na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. „Zadanie Konkursowe” – post konkursowy umieszczony przez Realizatora w Okresie Trwania Konkursu na ścianie (wallu) Fanpage, określający wymagania stawiane Uczestnikom przy tworzeniu Zgłoszeń Konkursowych.
 3. „Fanpage” - profil publiczny marki „Domoteka” prowadzony za pośrednictwem serwisu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/domoteka.warszawa/
 4. „Zgłoszenie Konkursowe” – rozwiązanie Zadania Konkursowego przez Uczestnika i zamieszczenie go z wykorzystaniem zarejestrowanego w serwisie Facebook konta Uczestnika, w komentarzu pod jednym z postów konkursowych na Fanpage’u stanowiących Zadanie Konkursowe lub przesłanie poprzez chatbot Massengera zgodnie z wymogami określonymi w § 5 pkt 1 Regulaminu.
 5. Organizator" – organizator Konkursu, tj. RETAIL PARK TARGÓWEK WARSAW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Aleja Jana Pawła II nr 22 (00 ‑ 133), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000628090, o kapitale zakładowym 28.077.850,00 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP): 5252669679, REGON: 364991773.
 6. „Realizator” – realizator Konkursu upoważniony przez Organizatora do zorganizowania i czuwania nad przebiegiem Konkursu oraz poszczególnych Zadań Konkursowych, tj. Skivak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Henryka Wieniawskiego 5/9 (61 ‑ 712) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000563464, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7831728297, REGON: 361917397.
 7. Uczestnik" – użytkownik sieci Internet, posiadający konto profilowe w serwisie Facebook, który przystąpił do Konkursu i spełnia warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane w treści Regulaminu.
 8. Laureat Konkursu” - Uczestnik, który dokonał Zgłoszenia Konkursowego, za które Komisja Konkursowa przyznała Nagrodę.
 9. „Nagroda” -  nagroda w postaci Mini PLOPP w kolorze srebrnym, tj. stołek/ taboret projektu Oskara Zięty o wartości 200 [KL1] zł (słownie złotych: dwieście złotych 00/100) brutto, przyznana Laureatowi Konkursu, na warunkach wskazanych w § 6 i 7 Regulaminu.
 10. Okres Trwania Konkursu” - oznacza okres wskazany w § 4 pkt 1 Regulaminu, podczas którego publikowane jest Zadanie Konkursowe.
 11. „Regulamin” - oznacza niniejszy regulamin Konkursu wiążący dla Organizatora, Realizatora, Komisji Konkursowej, Uczestników Konkursu, określający zasady i warunki Konkursu.

§ 2.Postanowienia ogólne

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Wygraj mini PLOPPa”
 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Retail Park Targówek Sp. z o.o.
 3. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem  Fanpage’a w serwisie Facebook  na ścianie (wallu) Fanpage dostępnym pod adresem www.facebook.com/domoteka.warszawa
 4. Regulamin jest dostępny na stronie www.domoteka.pl oraz w sekcji notatki na profilu marki Domoteka.
 5. Przystępując do Konkursu, poprzez wysłanie Zgłoszenia Konkursowego – Uczestnik akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie w celach związanych z realizacją Konkursu oraz powiadomienia o przyznaniu i wydaniu Nagrody.
 6. Realizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z serwisem Facebook. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Realizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu Facebook. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez Uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi i Realizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi serwisu Facebook. Organizator zwalnia w całości serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu.

§ 3.Przystąpienie do uczestnictwa w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która:
 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. nie jest pracownikiem Organizatora lub Realizatora ani członkiem ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą,
 3. posiada niefikcyjne (czyli zawierające prawdziwe dane Uczestnika) indywidualne konto użytkownika w serwisie Facebook,
 4. zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia zgodnie z § 2 pkt 5 Regulaminu,
 5. w Okresie Trwania Konkursu, w zależności od formy właściwej dla danego Zadania Konkursowego, o których mowa w § 5 pkt 1 Regulaminu:
 1. opublikowała za pośrednictwem serwisu Facebook, Zgłoszenie Konkursowe swojego autorstwa na ścianie (wallu) Fanpage'a pod postem konkursowym lub
 2. przesłała Zgłoszenie Konkursowe za pośrednictwem Messenger Fanpage’a (chatbot),
 3. wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie w celach związanych z realizacją Konkursu oraz powiadomienia o przyznaniu i wydaniu Nagrody zgodnie z § 2 pkt 5 Regulaminu.
 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

§ 4.Zasady Konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 5.03.2018 r. o godz. 18:00 i trwa do dnia 14.03.2018 r. do godz. 23:59.
 2. Konkurs złożony jest z 10 niezależnych Zadań Konkursowych, za każde z Zadań Konkursowych przyznawana jest  Laureatowi Konkursu jedna Nagroda. 
 3. W ramach Konkursu, Realizator codziennie będzie publikował na Fanapage’u jedno Zadanie Konkursowe.
 4. W celu wzięcia udziału w Konkursie wystarczy dokonać w Okresie Trwania Konkursu co najmniej jednego Zgłoszenia Konkursowego zgodnie z instrukcją umieszczoną w poście konkursowym (Zadaniu Konkursowym).
 5. Wzięcie udziału w poszczególnym Zadaniu Konkursowym będzie możliwe od momentu udostępnienia postu konkursowego na Fanpage’u do godz. 23:59 tego samego dnia.

§ 5.Zgłoszenie konkursowe

 1. Zgłoszenie Konkursowe może polegać na opublikowaniu Zgłoszenia Konkursowego za pośrednictwem serwisu Facebook  na ścianie (wallu) Fanpage'a pod postem konkursowym lub przesłaniu Zgłoszenia Konkursowego za pośrednictwem Messenger Fanpage’a (chatbot), w zależności od tego, którą formę Zgłoszenia Konkursowego przewiduje w danym przypadku Zadanie Konkursowe. Realizator każdorazowo poinformuje Uczestnika o formie Zgłoszenia Konkursowego w poście konkursowym.
 2. Uczestnik może wziąć udział we wszystkich Zadaniach Konkursowych. W ramach danego Zadania Konkursowego Uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia. W przypadku dokonania kilku zgłoszeń (umieszczenia więcej niż jednego komentarza lub przesłania więcej niż jednej odpowiedzi), jako zgłoszenie w Zadaniu Konkursowym uznawane będzie tylko pierwsze zgłoszenie.
 3. Zgłoszenie Konkursowe może mieć wyłącznie formę określoną w treści Zadania Konkursowego umieszczonego w poście konkursowym.
 4. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych, nieobyczajnych, dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego ani zawierać zastrzeżonych nazw lub znaków. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą naruszać praw, w tym w szczególności praw autorskich, oraz dóbr osobistych osób trzecich.
 5. Zgłoszenia Konkursowe powinny stanowić oryginalną, autorską interpretację przez Uczestnika Zadania Konkursowego, w przypadkach w których wymaga tego treść Zadania Konkursowego. Zgłoszenia Konkursowe muszą stanowić efekt samodzielnej pracy twórczej Uczestników i nie mogą stanowić cudzych utworów, ich kopii ani opracowania.
 6. Zamieszczając Zgłoszenie Konkursowe za pośrednictwem Fanpage'a Uczestnik zapewnia, że jest autorem zamieszczonego Zgłoszenia Konkursowego i przysługują mu niczym nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie do zamieszczonego Zgłoszenia Konkursowego.
 7. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w § 5 pkt 1 – 6 Regulaminu będą ukrywane bądź usuwane przez Realizatora i nie będą uwzględniane w Konkursie, a ich autorzy nie będą uprawnieni do ubiegania się o Nagrody.

§ 6.Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Prawidłowe przeprowadzenie Konkursu i wyłonienie Laureatów Konkursu zapewnia Komisja Konkursowa powołana przez Realizatora, składająca się z 3 osób[KL2] .
 2. Przy ocenie Zgłoszeń Konkursowych Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę alternatywnie, w zależności od treści Zadania Konkursowego, następujące kryteria:
 1. oryginalność i kreatywność Zgłoszenia Konkursowego lub
 2. refleks w udzieleniu prawidłowego rozwiązania Zadania Konkursowego na Fanpage’u w komentarzu pod postem konkursowym.
 1. Wybór Laureata Konkursu w odniesieniu do każdego z Zadań Konkursowych nastąpi następnego dnia po dniu ogłoszenia danego Zadania Konkursowego, najpóźniej do godz. 23:59.
 2. Ogłoszenie rozstrzygnięcia nastąpi poprzez opublikowanie przez Realizatora wyników Konkursu na Fanpage’u.
 3. Publikacji, o której mowa w § 6 pkt 4 będzie podlegała nazwa użytkownika serwisu Facebook danego Laureata Konkursu.

§ 7.Nagroda i jej wydanie

 1. Za każde Zadanie Konkursowe przewidziana jest jedna Nagroda.
 2. Nagrody w Konkursie nie podlegają kumulacji, co oznacza, iż jeden Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną Nagrodę bez względu na liczbę dokonanych Zgłoszeń Konkursowych.
 3. Laureat Konkursu otrzyma Nagrodę:

Mini PLOPP w kolorze srebrnym, o wysokości 20 centymetrów, tj.– stołek/ taborek projektu Oskara Zięty o wartości 200 zł brutto.

 1. Z potencjalnym Laureatem Konkursu, którego Zgłoszenie Konkursowe zostało wybrane przez Komisję Konkursowa zgodnie z kryteriami wskazanymi w § 6 pkt 2 Regulaminu, Realizator skontaktuje się następnego dnia roboczego po dniu ogłoszenia danego Zadania Konkursowego, poprzez wiadomość prywatną wysłaną za pośrednictwem Messenger w serwisie Facebook.
 2. Potencjalny laureat Zadania Konkursowego zobowiązany jest w ciągu 7 dni kalendarzowych liczonych od daty otrzymania wiadomości o wygranej w Zadaniu Konkursowym przesłać Realizatorowi wiadomość zwrotną, zawierającą jego dane adresowe w celu przesłania Nagrody. Nieprzesłanie wymaganych danych we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie powoduje utratę prawa do Nagrody przez potencjalnego laureata. W przypadku utraty prawa do Nagrody, Realizator ponowi ocenę pozostałych zgłoszeń w ramach danego Zadania Konkursowego i dokona ponownego wyboru zwycięskiego zgłoszenia i skontaktuje się na zasadach opisanych powyżej z tym Uczestnikiem. Uczestnik ten zobowiązany jest w ciągu 7 dni kalendarzowych liczonych od daty otrzymania wiadomości o wygranej w Konkursie przesłać Realizatorowi wiadomość zwrotną, zawierającą jego dane adresowe oraz zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych w celu przesłania Nagrody. Nieprzesłanie wymaganych danych we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie powoduje utratę prawa do Nagrody przez potencjalnego Laureata Konkursu. W takim przypadku Nagroda pozostanie własnością Organizatora.
 3. Nagroda zostanie przesłana przesyłką kurierską na adres podany w wiadomości, o której mowa w punkcie powyżej. Przekazanie Nagrody nastąpi najpóźniej do dnia 30.04.2018 r. W razie niemożności dostarczenia Laureatowi Nagrody z powodu podania przez Laureata błędnego adresu, po ponownej podjętej przez Realizatora bezskutecznej próbie uzyskania poprawnego adresu, Laureat traci prawo do Nagrody, a Nagroda pozostaje własnością Organizatora.
 4. Laureatowi nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny, jak również nie przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie Nagrody.

§ 8.Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu i organizacji Konkursu, mogą być zgłaszane Realizatorowi w czasie trwania Konkursu, najpóźniej jednak do dnia 23.03.2018 r., na adres e-mail: domoteka@skivak.pl lub za pośrednictwem Fanpage’a.  
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji elektronicznie, w sposób w jaki dokonali zgłoszenia reklamacyjnego.

§ 9.Dane osobowe

 1. Dane Uczestników Konkursu przetwarzane będą przez Organizatora i Realizatora.
 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora i Realizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia Laureata, wydania Nagrody, rozliczenia należnego zryczałtowanego podatku dochodowego oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub korespondencyjny, telefon, adres e-mail oraz następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.). Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, lecz są niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnicy mają prawo wglądu do danych oraz żądania ich poprawiania lub usunięcia.
 4. Uczestnik jest obowiązany do informowania Organizatora lub Realizatora na piśmie, o każdej zmianie w zakresie danych osobowych Uczestnika. W przypadku niepowiadomienia Organizator i Realizator nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania powodowany niedokonaniem aktualizacji danych, a w szczególności za niemożność wydania Nagrody.
 5. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia i nazwiska lub pseudonimu na Fanpage, jeżeli zostanie Laureatem Konkursu.
 6. Po zakończeniu Okresu Trwania Konkursu i okresu rozpatrywania reklamacji dane osobowe Uczestników zostaną zniszczone i nie będą gromadzone, przetwarzane lub przekazywane jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Dane osobowe Laureatów Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora i Realizatora przez okres przewidziany obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności przez okres przewidziany dla przedawnienia ewentualnych roszczeń Laureatów Konkursu zgłaszanych wobec Organizatora lub Realizatora.

§ 10.Oświadczenia o prawach autorskich

 1. Pomysły, których sposób wyrażenia warunkuje prawnoautorską ochronę zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.)  uregulowane są poniższymi postanowieniami.
 2. Uczestnik przez akceptację Regulaminu potwierdza, że przesłana przez niego treść Zgłoszenia Konkursowego jest wynikiem jego indywidualnej pracy twórczej, wolnej od wad prawnych, nieobciążonej prawami osób trzecich, w tym prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, jak również dóbr osobistych osób trzecich. Uczestnik potwierdza także, że posiada wszelkie i niczym nieograniczone prawa autorskie i zależne do treści Zgłoszenia Konkursowego, która ma cechy utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Z chwilą przesłania Zgłoszenia Konkursowego, Uczestnik udziela Organizatorowi i Realizatorowi nieodpłatnie niewyłącznej licencji na czas nieoznaczony do korzystania z Utworu na wszelkich polach eksploatacji.

§ 11.Postanowienia końcowe

 1. Regulamin stanowi podstawę Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, jak również określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu oraz prawa i obowiązki Organizatora i Realizatora. Treść Regulaminu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Realizatora oraz na Fanpage’u, za pośrednictwem którego jest przeprowadzany Konkurs.
 2. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie.
 3. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są wyłącznie w Regulaminie oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu na wypadek gdy konieczność jej wprowadzenia zaistnieje z obiektywnych przyczyn nieleżących po stronie Organizatora, o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków uczestnictwa w Konkursie. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana na Fanpage’u oraz przekazana w drodze wiadomości prywatnej w ramach serwisu Facebook wszystkim Uczestnikom, którzy zgłosili swój udział w Konkursie przed dniem dokonania zmiany Regulaminu.
 5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 6. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów wynikłych w związku z Konkursem jest sąd właściwy na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę IKEA Centres Polska S.A. z siedzibą w Raszynie 05-090, Janki, Pl. Szwedzki 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 84564, będącą administratorem tych danych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, tekst jednolity Dz.U. 2002.101.926 z późn. zm.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w konkursach oraz plebiscytach organizowanych przez lub na zlecenie firmy IKEA Centres Polska S.A. Każda osoba posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 Dz. U. 2002.144.1204 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.